โครงการพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผล (M&E)  เพื่อสนับสนุนการควบคุมการตลาดของอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพให้กับเด็กในประเทศไทย

โครงการพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผล (M&E) เพื่อสนับสนุนการควบคุมการตลาดของอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพให้กับเด็กในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ: สิรินทร์ยา พูลเกิด

ระยะเวลาดำเนินการ: มิถุนายน – สิงหาคม 2565