An Evaluation of Bangkok Metropolis Slum Improvement  Project

An Evaluation of Bangkok Metropolis Slum Improvement Project

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กฤตยา อาชวนิจกุล


นักวิจัย: อ.ศิวพร  ปกป้อง, วรชัย ทองไทย , นภาภรณ์ หะวานนท์

วัตถุประสงค์: