A Progress for Evaluation of Bangkok Metropolis Family Planning Project

A Progress for Evaluation of Bangkok Metropolis Family Planning Project

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: บุญเลิศ เลียวประไพ


นักวิจัย: อ.ชัยยุทธ  บุญญานิตย์, Mr. Dou Lauro

วัตถุประสงค์: