การศึกษาการสร้างกรอบการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงในการเบิกจ่าย

การศึกษาการสร้างกรอบการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงในการเบิกจ่าย

นันท์ลภัส ก่องแก้วรัศมี. (2567). การศึกษาการสร้างกรอบการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงในการเบิกจ่าย. วารสารสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2567)

Nanlaphat KongKaewrasamee (2024). Study on Creating a Control and Inspection Framework to Reduce Disbursement risks. Journal of Pacific Institute of Management Sciences (Social and Humanities). 10(2) (May-August, 2024).