ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ การจัดการปัญหา และความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดภัยคุกคามทางด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้สำหรับงานวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ การจัดการปัญหา และความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดภัยคุกคามทางด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้สำหรับงานวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เกียรตินิยม ขันตี, กฤติยา สำอางกิจ. (2567) ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ การจัดการปัญหา และความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดภัยคุกคามทางด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้สำหรับงานวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารวิชาการปขมท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2567) TCI2