การจัดการของภาครัฐ เพื่อลดปัญหาโรคอ้วนในเด็กไทย

การจัดการของภาครัฐ เพื่อลดปัญหาโรคอ้วนในเด็กไทย

สิรินทร์ยา พูลเกิด, วีรภาคย์ ซำศิริพงษ์. (2023). การจัดการของภาครัฐ เพื่อลดปัญหาโรคอ้วนในเด็กไทย. วารสารเบาหวาน, 55(2). https://www.dmthai.org/new/index.php/sara-khwam-ru/sahrab-bukhkhl-thawpi/diabetes-ebook/2566-55-2