มายาคติของโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทางเฟซบุ๊กและยูทูป

มายาคติของโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทางเฟซบุ๊กและยูทูป

นงนุช จินดารัตนาภรณ์. (2566) มายาคติของโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทางเฟซบุ๊กและยูทูป. วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2566 TCI1