ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยเชิงคุณภาพ ภาคภาษาไทย แบบออนไลน์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยเชิงคุณภาพ ภาคภาษาไทย แบบออนไลน์

วริศรา ไข่ลือนาม และปิยาพัชร เปี่ยมสวัสดิ์. (2023). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยเชิงคุณภาพ ภาคภาษาไทย แบบออนไลน์.วารสารวิชาการการจัดการภาครัฐและเอกชน. 5(2). 280–297.