ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อารี จำปากลาย


นักวิจัย: Kerry Richter, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , กาญจนา ตั้งชลทิพย์, ชาริต้า หะยีเตะ, นิพัทธ์ พ้นภัย

วัตถุประสงค์:

1. ศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีตลาดแรงงานฝีมือ 7 สาขาวิชาชีพ (แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม นักบัญชี และนักสำรวจ) ในประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศหลักที่มีอุปสงค์และอุปทานแรงงานฝีมือขนาดใหญ่ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
2. วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันและทิศทางการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนหลัก 5 ประเทศในอนาคต ทั้งในแง่การส่งออกและนำเข้าแรงงานฝีมือ
3. วิเคราะห์ผลกระทบต่อไทยทางด้านเศรษฐกิจในเรื่องการจ้างงานและรายได้ของแรงงาน และผลกระทบทางสังคม และวัฒนธรรมจากการเกิดขึ้นของชุมชนชาวต่างชาติ
4. เสนอแนะแนวนโยบายและการปรับตัวของไทยในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสวัสดิการแรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ทราบถึงสถานการณ์การเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีตลาดแรงงานฝีมือ 7 สาขาวิชาชีพ ในประชาคมอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
2.  ทราบถึงสถานการณ์ โอกาสและทิศทางการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อช่วยในการปรับกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและรับสำหรับแรงงานวิชาชีพของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทราบถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไทยจากแนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือของอาเซียนในอนาคต
4. ทราบถึงข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับตัวของภาครัฐและเอกชนไทยในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสวัสดิการแรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Research/CLAIM/CLAIM-Background.htm