โครงการ ” การประเมินผลเอชไอวีในประเทศไทย “

โครงการ ” การประเมินผลเอชไอวีในประเทศไทย “

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: สุรีย์พร พันพึ่ง


วัตถุประสงค์:

The purpose of this evaluation is to:
1. understand the relevance of program design to the HIV epidemic among IDU, MSM and FSW;
2. understand the political, legal and social context,;
3. assess the efficiency and intensity of program implementation;
4. assess coverage and intensity of program implementation and provide recommendation towards impact.