โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลการดำเนินการในรอบ 5 ปีแรก ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573

โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลการดำเนินการในรอบ 5 ปีแรก ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573

หัวหน้าโครงการ: สุรีย์พร พันพึ่ง
ที่ปรึกษาโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
นักวิจัย: วาทินี บุญชะลักษี , นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ , กัญญา อภิพรชัยสกุล , พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา

ระยะเวลาดำเนินการ: มกราคม-กรกฎาคม 2565

วัตถุประสงค์

  1. ทบทวนเอกสารนโยบายการดำเนินการมาตรการ (ทั้งทางกฎหมาย นโยบาย และโครงการ) ที่เกี่ยวข้องตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
  2. ประเมินผลและสังเคราะห์ดำเนินงาน นำเสนอกระบวนการและผลสัมฤทธี๋ที่เกิดจากการดำเนินงาน 5 ปีแรก (ปี 2561-2565) ตามแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573
  3. วิเคราะห์จุดเด่น ปัญหาและอุปสรรค โอกาสและความเสี่ยงของการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา เพื่อปรับใช้ต่อแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป
  4. เสนอแนะทิศทางสำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนการปรับแผนปฏิบัติการ ในระยะต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

  1. หน่วยงานหลัก: กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  2. หน่วยงานสนับสนุน: ตาม MOU ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับ หน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ การท่องเที่ยวและกีฬา แรงงาน มหาดไทย คมนาคม การพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย นิยามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ภาคส่วนกีฬา ผังเมืองและคมนาคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ทราบข้อมูลและผลการดำเนินงาน รวมถึงผลการประเมินแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2563 และการประเมินแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573
  2. ข้อมูลที่ไต้จากการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ จะเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2564-2565 และการปรับแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573