โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลการดำเนินการในรอบ 5 ปีแรก ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573

โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลการดำเนินการในรอบ 5 ปีแรก ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573

หัวหน้าโครงการ: สุรีย์พร พันพึ่ง
ที่ปรึกษาโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
นักวิจัย: วาทินี บุญชะลักษี , นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ , กัญญา อภิพรชัยสกุล , พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา

ระยะเวลาดำเนินการ: มกราคม-กรกฎาคม 2565

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการศึกษาบทบาทของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สนับสนุนข้อมูลด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่องว่างในประเด็นต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถนำไปใช้สำหรับวางแผนและกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชากรไทยทุกกลุ่มวัยต่อไปต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. สังเคราะห์เอกสารนโยบาย การดำเนินการมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. ศึกษาบทบาทและการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573
 3. วิเคราะห์จุดเด่น ปัญหาและอุปสรรค โอกาสและความเสี่ยงของการดำเนินงานการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2563 และ 2564-2565 เพื่อจัดทำข้อเสนอทิศทางของแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในระยะต่อไป คือ พ.ศ.2566 เป็นต้นไป
 4. จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายของแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573

ระเบียบวิธีวิจัย

 1. การวิจัยเอกสาร เป็นการวิจัยเอกสารและข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเอกสารนโยบายการดำเนินการ มาตรการ (ทั้งนโยบาย และโครงการ) ที่เกี่ยวข้องตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และ
 2. การวิจัยภาคสนาม การวิจัยภาคสนามนี้ เก็บข้อมูลข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับส่วนงานกำหนดนโยบาย และหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบการนำแผนฯไปสู่การปฏิบัติ โดยเก็บข้อมูลใน 5 พื้นที่การศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

 1. หน่วยงานหลัก: กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 2. หน่วยงานสนับสนุน: ตาม MOU ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับ หน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ การท่องเที่ยวและกีฬา แรงงาน มหาดไทย คมนาคม การพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย นิยามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ภาคส่วนกีฬา ผังเมืองและคมนาคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม

ผลลัพธ์

 1. ทราบข้อมูลและผลการดำเนินงาน รวมถึงผลการประเมินแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2563 และการประเมินแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573
 2. ข้อมูลที่ไต้จากการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ จะเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2564-2565 และการปรับแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573