โครงการประเมินการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูง ผู้ต้องขังและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (ภายใต้โครงการกองทุนโลกรอบที่ 8 : CHAMPION)

โครงการประเมินการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูง ผู้ต้องขังและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (ภายใต้โครงการกองทุนโลกรอบที่ 8 : CHAMPION)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: สุรีย์พร พันพึ่ง, อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, Kerry Richter, นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์, ดุสิตา พึ่งสำราญ

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อวางแผนลำดำเนินการโครงการประเมินผลการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูง ผู้ต้องขัง และแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
2. เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ ความครอบคลุมของการให้บริการ และประสิธิภาพของโครงการป้องกันการติเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีภาวะความเสี่ยงสูง ผู้ต้องขังในเรือนจำและแรงงานข้ามชาติ