Evaluating the prevention of HIV infection in a population at  high risk. Prisoners and migrant workers in Thailand  (The Global Fund Round 8: CHAMPION

Evaluating the prevention of HIV infection in a population at high risk. Prisoners and migrant workers in Thailand (The Global Fund Round 8: CHAMPION

Project Period: October 2010 – December 2012
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Aphichat Chamratrithirong


Researcher: Sureeporn Punpuing, Uraiwan Kanungsukkasem, Kerry Richter, Niphon Darawuttimaprakorn, Dusita  Phuengsamran


วัตถุประสงค์:

1. เพื่อวางแผนลำดำเนินการโครงการประเมินผลการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูง ผู้ต้องขัง และแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
2. เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ ความครอบคลุมของการให้บริการ และประสิธิภาพของโครงการป้องกันการติเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีภาวะความเสี่ยงสูง ผู้ต้องขังในเรือนจำและแรงงานข้ามชาติ