โครงการติดตามประเมินผลและศึกษาผลกระทบโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่น 1 และ 2

โครงการติดตามประเมินผลและศึกษาผลกระทบโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่น 1 และ 2

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


วัตถุประสงค์:

1.  สำรวจและเปรียบเทียบสถานการณ์การเรียน การใช้ชีวิตตลอดจนความคิดเห็นและทัศนคติ ของนักเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่น 1 และรุ่น 2
2. ศึกษาสถานการณ์ของกลุ่มเด็กนักเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ที่กลับมาเรียนต่อในประเทศ
3. สำรวจชีวิตการทำงานของนักเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่น 1 ที่จบการศึกษาแล้ว โดยวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact analysis on cost and benefit) ที่เกิดจากโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน และผลกระทบของโครงการที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ตามที่นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนศึกษาอยู่ คือ ประเทศไทย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย สิงค์โปร์ ออสเตรีย อิตาลี ฝรั่งเศส และเยอรมัน.