Monitoring and Evaluation on One District One Scholarship Programme: First Batch (2004) and Second Batch (2006)

Monitoring and Evaluation on One District One Scholarship Programme: First Batch (2004) and Second Batch (2006)

Project Period: February – June 2009
Project Status: เสร็จสิ้นโครงการ
Principal Investigator: Sirinan Kittisuksathit

วัตถุประสงค์:

1.  สำรวจและเปรียบเทียบสถานการณ์การเรียน การใช้ชีวิตตลอดจนความคิดเห็นและทัศนคติ ของนักเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่น 1 และรุ่น 2
2. ศึกษาสถานการณ์ของกลุ่มเด็กนักเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ที่กลับมาเรียนต่อในประเทศ
3. สำรวจชีวิตการทำงานของนักเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่น 1 ที่จบการศึกษาแล้ว โดยวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact analysis on cost and benefit) ที่เกิดจากโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน และผลกระทบของโครงการที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ตามที่นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนศึกษาอยู่ คือ ประเทศไทย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย สิงค์โปร์ ออสเตรีย อิตาลี ฝรั่งเศส และเยอรมัน.