ประชากรและสังคม 2560

ประชากรและสังคม 2560

“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด
Sexual and Reproductive “Autonomy” and “Justice” The Unfinished Challenges
บรรณาธิการ: สุชาดา ทวีสิทธิ์, กุลภา วจนสาระ

เอกสารดาวน์โหลด
ความเป็น "ไท" ทางเพศและการเจริญพันธุ์ (Sexual and Reproductive Autonomy)
16 มีนาคม 2565 2.03 MB จำนวนดาวน์โหลด 19 ครั้ง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคมกับการขยายพรมแดนความรู้ด้านการเจริญพันธุ์และเพศ
16 มีนาคม 2565 2.50 MB จำนวนดาวน์โหลด 7 ครั้ง
การศึกษาการตั้งเป้าหมายภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทย
16 มีนาคม 2565 3.09 MB จำนวนดาวน์โหลด 11 ครั้ง
การวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
16 มีนาคม 2565 3.09 MB จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง
คือนักบุญหรือคนบาป: การตีตราผู้ให้บริการด้วยผลพลอยบาปจากการทำแท้ง
16 มีนาคม 2565 720.13 KB จำนวนดาวน์โหลด 5 ครั้ง
คุณภาพการตั้งครรภ์ของหญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ ช่วง พ.ศ. 2541-2558
16 มีนาคม 2565 3.95 MB จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง
แบบแผนและแนวโน้มของจำนวนบุตรเกิดรอดจากสตรีที่ไม่ได้แต่งงานในช่วง พ.ศ. 2543-2558
16 มีนาคม 2565 712.97 KB จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง
การตัดสินใจด้านการเจริญพันธุ์ของคนเจนวาย
16 มีนาคม 2565 686.23 KB จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ชีวิตวัยรุ่นหญิงเมื่อต้องเป็นแม่
16 มีนาคม 2565 1.60 MB จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันพฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นตอนต้น
16 มีนาคม 2565 1.89 MB จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง
สุขภาวะทางเพศของผู้สูงอายุหญิงและชายในสังคมไทย
16 มีนาคม 2565 694.99 KB จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง
เมื่อพ่อแม่ไทยต้องคุยกับลูกเรื่องเพศ
16 มีนาคม 2565 1.63 MB จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง