ประชากรและสังคม 2555

ประชากรและสังคม 2555

ประชากรคนชายขอบ ความเป็นธรรมในสังคมไทย
Marginalised Population and Social Justice in Thai Society
บรรณาธิการ: กฤตยา อาชวนิจกุล , กุลภา วจนสาระ

เอกสารดาวน์โหลด
ประชากรและสังคม 2555 ประชากรคนชายขอบ ความเป็นธรรมในสังคมไทย
15 มีนาคม 2565 8.03 MB จำนวนดาวน์โหลด 26 ครั้ง