การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตบางนา) กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตบางนา) กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง: สุรีย์พร พันพึ่ง, มาลี  สันภูวรรณ์, ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ (นายแพทย์), ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, วิภาพร จารุเรืองไพศาล, ณัฐณิชา ลอยฟ้า, วรรณี หุตะแพทย์
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2564
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN: 978-616-443-559-9
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตบางนา) กรุงเทพมหานคร
1 มีนาคม 2565 13.78 MB จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง