การพัฒนาเครื่องมือความต้องการและการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในงานสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 1

การพัฒนาเครื่องมือความต้องการและการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในงานสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 1

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม


นักวิจัย: กุศล สุนทรธาดา , ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, อมรา สุนทรธาดา, อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ , เกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร , ภาณี วงษ์เอก

วัตถุประสงค์:

1.  เพื่อพัฒนาเครื่องมือความต้องการและการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการสร้างเสริมสุขภาพ “คตสสส” ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
2.  เพื่อทดลองใช้เครื่องมือความต้องการและการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ในการสร้างเสริมสุขภาพในระดับจังหวัดนำร่อง
3.  เพื่อสรุปบทเรียนการพัฒนาและการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความต้องการ และการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในงานสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคู่มือเพื่อการขยายผล
ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย.