Data Demand and Information Use (DDIU)

Data Demand and Information Use (DDIU)

Project Period: May 2009 – April 2010
Project Status: เสร็จสิ้นโครงการ
Principal Investigator: Uraiwan Kanungsukkasem


Researcher: Kusol Soonthorndhada , Sirinan Kittisuksathit, Amara Soonthorndhada, Orapin Pitakmahaket, Kriengsak Rojnkureesatien, Panee Vong-Ek


วัตถุประสงค์:

1.  เพื่อพัฒนาเครื่องมือความต้องการและการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการสร้างเสริมสุขภาพ “คตสสส” ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
2.  เพื่อทดลองใช้เครื่องมือความต้องการและการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ในการสร้างเสริมสุขภาพในระดับจังหวัดนำร่อง
3.  เพื่อสรุปบทเรียนการพัฒนาและการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความต้องการ และการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในงานสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคู่มือเพื่อการขยายผล
ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย.