โครงการการสำรวจติดตามพฤติกรรม การบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และเครื่องดื่มที่ได้ฉลากทางเลือกสุขภาพ เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาวะ ปี 2566