ม.มหิดลริเริ่มวิจัยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในกลุ่มเปราะบาง ‘แรงงานย้ายถิ่น’

ข่าว “ม.มหิดลริเริ่มวิจัยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในกลุ่มเปราะบาง‘แรงงานย้ายถิ่น’ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมในทุกกลุ่มอายุผ่านผู้นำชุมชน เพื่อพิจารณาถึงความพร้อมของกลุ่มแรงงานย้ายถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจ ไปจนถึงพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เพื่อการเข้าถึงการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ขับเคลื่อนสู่ระดับนโยบายต่อไป
..
อ่านต่อได้ที่ เมดิคอลไทม์ (เผยแพร่วันที่ 23 ธันวาคม 2566)
http://www.medi.co.th/news_detail41.php?q_id=3165