The Active ไทยพีบีเอส คว้าชมเชย ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม 2566

จากผลงาน “สูงวัยไร้ญาติขาดมิตร แก่ไปใครดูแล” สะท้อนทางเลือกการเข้าถึงบริการทางสังคม เมื่อผู้สูงอายุไทย มีแนวโน้มอยู่ในชีวิตบั้นปลายอย่างโดดเดี่ยวมากขึ้น ภายใต้โครงการ “การเข้าถึงบริการทางสังคมของประชากรในครัวเรือนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยต่างกัน เพื่อนำไปสู่แนวทางการสนับสนุนการบริการที่เหมาะสม” โดยมี รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เป็นหัวหน้าโครงการฯ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://theactive.net/read/alone-elderly-care/