การเจรจาการปฏิรูปนโยบายเรื่องการจ้างแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรม

ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล-หน่วยวิจัยร่วม (MMC-JRU) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานประชุม “การเจรจาการปฏิรูปนโยบายเรื่องการจ้างแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรม” เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ได้นำเสนอประเด็นเรื่องแรงงานภาคเกษตร ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

โดยข่าวได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้

  1. https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_4260154
  2. https://r-u-go.com/?p=293
  3. https://www.asiannewschannel1.com/?p=22503
  4. http://www.leadertoday.net/2023/10/blog-post_30.html
  5. http://www.talktothailand.com/2023/10/blog-post_30.html
  6. https://www.siamtimes.net/2023/10/Negotiating-Policy-Reform-on-The-Employment-of-Migrant-Workers-and-Protection-of-Migrant-Workers-in-Agriculture.html
  7. https://today.line.me/th/v2/article/BE0rXX6