ม.มหิดล ชูวิจัย ‘แรงงานย้ายถิ่น’ ทลายกำแพง ‘ความเหลื่อมล้ำ’ ประชากรโลก

เปิดปฏิญญาสากลแห่งสหประชาชาติ ยอมรับให้ ‘การย้ายถิ่น’ เป็น สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน นักวิชาการ ‘ม.มหิดล’ ชูวิจัย ‘แรงงานย้ายถิ่น’ ทลายกำแพง ‘ความเหลื่อมล้ำ’ ประชากรโลก โจทย์ท้าท้ายการทดแทนแรงงานไทยที่หายไป
..
รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมประชุม Strengthening Policy on Migration and Rural Change และ European Commission จัดโดย AGRUMIG (Migration Governance and Agricultural and Rural Change) ในฐานะผู้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมอภิปราย ณ กรุงบรัสเซลล์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ 6 – 7 ธ.ค. 2565 ระบุว่า งานวิจัยเรื่องการย้ายถิ่นในปัจจุบันเป็นพลวัตรอย่างไม่มีวันสิ้นสุด และมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทุกศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่อประชากร สู่การตั้งโจทย์วิจัยเพื่อหาทางแก้ไขในระดับนโยบาย
..
สามารถติดตามต่อได้ที่ คมชัดลึกออนไลน์ : https://www.komchadluek.net/news/education/556275
เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566
..
ข่าวได้รับการเผยแพร่แล้วทางสื่อมวลชน ดังนี้