แผนรับมือ อีก 20 ปี ผู้สูงอายุไทย พุ่ง 20.5 ล้านคน กลุ่มเสี่ยงโรครุมเร้า

การมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุไทยในช่วงปี 2555-2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2562 มีกิจกรรมทางกายเพียงพอสูงที่สุดถึงร้อยละ 73.4 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 พบว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.8 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยที่ ร้อยละ 1.9 ต่อปี และผู้สูงอายุเพศหญิง เริ่มให้ความสำคัญในการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ใกล้เคียงกับผู้สูงอายุเพศชายมากขึ้นในทุกๆ ปี

ข้อมูลการสำรวจเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2564 โดยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ผู้สูงอายุ ร้อยละ 59.3 ของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในละแวก มีเส้นทางเดินหรือปั่นจักรยาน เพื่อการสัญจร วิ่ง ออกกำลังกาย เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ร้อยละ 65.2 ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในละแวกไม่มีเส้นทางเดิน หรือปั่นจักรยานเพื่อการสัญจร วิ่ง ออกกำลังกาย มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ร้อยละ 49.1

ติดตามอ่านต่อได้ที่ ไทยรัฐออนไลน์: https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2704397
เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566