การวิจัยข้ามศาสตร์กับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสร้างเสริมกระบวนการรู้คิดในผู้สูงอายุ

ชวนติดตามรับฟังประเด็น “การวิจัยข้ามศาสตร์กับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสร้างเสริมกระบวนการรู้คิดในผู้สูงอายุ”
โดย คุณรุ่งรัตน์ พละไกร | | นักวิจัยโครงการ TPAK สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานีวิทยุศึกษา รายการตามตะวัน ช่วง “มหิดล นัมเบอร์ 1”
ความถี่ : FM 92.0 MHz; AM 1161 kHz
ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

รับฟังได้ที่ YouTube: https://youtu.be/EZSuO2H7zPQ