แนวโน้มความต้องการใช้น้ำในเขตกรุงเทพมหานคร

ชวนติดตามรับฟังประเด็น “แนวโน้มความต้องการใช้น้ำในเขตกรุงเทพมหานคร”
โดย รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี | สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
.
สถานีวิทยุศึกษา รายการตามตะวัน ช่วงมหิดล นัมเบอร์ 1
ความถี่ : FM 92.0 MHz
ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

รับฟังได้ที่ YouTube: https://youtu.be/1_dqOPA8Bu0