การปรับตัวในระเบียบวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในยุคโควิด-19 โดยทางเลือกรูปแบบการทำวิจัย ด้วยการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล โดยโปรแกรม OneHealth Tool

ชวนติดตามรับฟังประเด็น “การปรับตัวในระเบียบวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในยุคโควิด-19 โดยทางเลือกรูปแบบการทำวิจัย ด้วยการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล โดยโปรแกรม OneHealth Tool”
โดย นายดนุสรณ์ โพธารินทร์ | นักวิจัยโครงการ TPAK สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
.
สถานีวิทยุศึกษา รายการตามตะวัน ช่วงมหิดล นัมเบอร์ 1
ความถี่ : FM 92.0 MHz
ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

รับฟังได้ที่ YouTube: https://youtu.be/b-3-aWW1hDc