Senior Fellow (SFHEA): UKPSF 2024

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วากาโกะ ทาเคดะ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (The UK Professional Standards Framework (UKPSF)) ประเภท Senior Fellow (SFHEA) จากองค์กรระดับชาติในสหราชอาณาจักร The Higher Educaiotn Academy (HEA) หรือ AdvanceHE เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567