ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและส้งคม ม. มหิดล ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ (Country Coordinating Mechanism) หรือ CCM, Thailand นอกจากนี้ ยังได้รับเลือกให้เป็นผู้ประสานงานด้านความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Focal Point) ให้องค์กรที่ได้รับทุนจากกองทุนโลกเช่นกัน โดยทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานด้านเอชไอวี/เอดส์ มาเลเรีย และวัณโรค ภายใต้กองทุนโลกในประเทศไทย

สำหรับ CCM ประเทศไทย มีภารกิจสำคัญคือระดมความร่วมมือจากภาคีภายในประเทศ ให้มาร่วมกันพัฒนาและส่งข้อเสนอไปยังกองทุนโลกเพื่อรับการสนับสนุนการยกระดับงาน และขยายงานเกี่ยวกับการลดการระบาดและปัญหาผลกระทบของเอชไอวี/เอดส์ มาลาเรีย และวัณโรค นอกจากนั้น ยังทำหน้าที่ติดตามและสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมที่ได้รับทุนจากกองทุนโลกมีความสอดคล้องกับโครงการระดับชาติด้านเอชไอวี/เอดส์ มาเลเรีย และวัณโรค