ขอแสดงความยินดี กับ อ. ดร.นรา ขำคม

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นรา ขำคม อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล MUPSF ระดับ 2