MU Top 1% Researchers 2023

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีผลงานในเกณฑ์ MU Top 1% Researchers 2023 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด

เกณฑ์การพิจารณา :

จำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

จำนวนผลงานตีพิมพ์ใน Q1 ที่เผยแพร่ในปี 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

จำนวนผลงานตีพิมพ์ใน Top 10 ที่เผยแพร่ในปี 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

จำนวนผลงานตีพิมพ์ใน Top 1 ที่เผยแพร่ในปี 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

จำนวนผลงานตีพิมพ์ใน Q1 ที่เผยแพร่ในปี 2565 ที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็น First Author หรือ Corresponding Author ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่า Life-Time H-Index (Exclude Seft-Citation) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่า Life-Time Citations (Exclude Seft-Citation) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่า Citations per Publications (Exclude Seft-Citation) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่มา: ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (22 กุมภาพันธ์ 2566)