Ms. Khaing Khaing Soe

Ms. Khaing Khaing Soe นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก-ประชากรศาสตร์
ได้รับรางวัลเกียรติยศ DEAN’LIST ประจำปีการศึกษา 2553 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล