รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วีรภาคย์ ซำศิริพงษ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (รุ่นที่ 2) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับปริญญาเอก ชื่อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์การนำนโยบายกำจัดไขมันทรานส์จากแหล่งอุตสาหกรรมไปปฏิบัติในประเทศไทย: สาระ บริบท กระบวนการและผู้เล่น (An Analysis of Implementation of Policies for Elimination of Industrially-produced Trans Fatty Acids in Thailand: Content, Context, Process, and Actors)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา