ศิษย์เก่าดำรงตำแหน่ง สถิติจังหวัด

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนายรังสฤษดิ์ รัตนสฤษดิ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ได้ดำรงตำแหน่ง สถิติจังหวัดยะลา สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565