Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วากาโกะ ทาเคดะ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล