ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง

ขขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องตามขั้นตอนเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”