ขอแสดงความยินดี กับ ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร้อยตรีนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ (สาขาสังคมศาสตร์) ตามมติคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 10/ 2567 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2566