ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. มาร์ก เฟิลแคร์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. มาร์ก เฟิลแคร์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จากมติสภามหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 595 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564