ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จากมติสภามหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 594 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564