ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จากมติสภามหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 598 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566