รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

(confetti cup)ขอแสดงความยินดีกับ Ms.Yeden Tshewang ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง Factors Associated with Menstrual Hygiene Practices among Buddhist Nuns in Bhutan โดยมี รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา