Mahidol University’s Top 1% Researcher 2024

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย ในโอกาสได้รับรางวัล Mahidol University’s Top 1% Researcher 2024