แสดงความยินดี ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทบริหาร

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 12 ในโอกาสได้รับเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ประเภทบริหาร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

https://www.facebook.com/gralumni.mahidol/posts/pfbid02rt42LrYCTKtKFtpWroaVwT7iindactcHuh7Skb856mh6aNsqfFKegbymxuZqNKzGl