ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2566 โดย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

Cr. ภาพจาก https://ppat.or.th/พม-และ-สวท-ผนึกกำลังรณรง/