ขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2567