อบรมเชิงปฏิบัติการเขียน Policy briefs

โครงการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการในประเทศไทย (Food and nutrition research to inform food and nutrition policies and practices in Thailand: Food ME) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน Policy briefs เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม และ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ที่ปรึกษาโครงการฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมภายใต้โครงการ Food ME จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด อ.ดร.สรัญญา สุจริตพงศ์ รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ อ.ดร.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ และ ดร.นงนุช จินดารัตนาภรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการฯ สามารถผลิต Policy briefs ที่ใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น