ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ปีงบประมาณ 2565 รวมถึงแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting)