National Consultation

อาจารย์ณปภัช สัจนวกุล เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับประเทศ (National Consultation) เพื่อจัดทำร่างกฎหมายผู้สูงอายุของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว